You are here

Anh ông Trương Khánh Toản- KTT đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Viết Khánh 
- Mã chứng khoán: ALV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.772 CP (tỷ lệ 1,78%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Khánh Toản 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.600 CP (tỷ lệ 0,06%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.772 CP 
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP