You are here

Anh ông Trương Khánh Toản- KTT đăng ký bán 100.772 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Viết Khánh 
- Mã chứng khoán: ALV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.772 CP (tỷ lệ 1,78%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Khánh Toản
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.600 CP (tỷ lệ 0,06%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.772 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2018.