You are here

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017