You are here

Cổ đông Nguyễn Thị Nga không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 30/11/2017

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nga
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170.700 CP (tỷ lệ 5,4 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 29.200 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 141.500 CP (tỷ lệ 4,48 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/11/2017