You are here

Cổ đông Phạm Huy Hoàng đã mua 102.000 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn từ ngày 27/11/2017

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phạm Huy Hoàng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 93.712 CP (tỷ lệ 2,96 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 102.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 195.712 CP (tỷ lệ 6,19 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/11/2017.