You are here

Cổ đông Phạm Huy Hoàng đã mua 53.700 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phạm Huy Hoàng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.712 CP (tỷ lệ 6,19 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 53.700 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249.412 CP (tỷ lệ 7,89 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/11/2017.