You are here

Cổ đông Phạm Thị Minh Ngọc đã mua 53.600 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phạm Thị Minh Ngọc
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 206.700 CP (tỷ lệ 6,54 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 53.600 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 260.300 CP (tỷ lệ 8,24 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/12/2017