You are here

Cổ đông Trương Thế Dũng đã mua 102.000 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Trương Thế Dũng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 227.200 CP (tỷ lệ 7,19 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 102.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 329.200 CP (tỷ lệ 10,42 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/11/2017.