You are here

Cổ đông Trương Thế Dũng đã mua 75.800 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn từ ngày 22/11/2017

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Trương Thế Dũng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151.500 CP (tỷ lệ 4,79%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 75.800 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 227.200 CP (tỷ lệ 7,19%) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/11/2017.