You are here

Cổ đông Trương Thế Sơn - TV HĐQT đã mua 32.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thế Sơn 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 230.540 CP (tỷ lệ 4,07%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP 
Số lượng cổ phiếu đã mua: 32.800 CP 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/01/2018.