You are here

Cổ đông Trương Thế Tùng - người có liên quan đến thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Trương Thế Tùng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 3,17%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0 %) 
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/12/2017 đến 10/01/2018