You are here

Cổ đông lớn Phạm Huy Hoàng đã mua 215.800 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phạm Huy Hoàng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 248.712 CP (tỷ lệ 7,89 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 215.800 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 465.212 CP (tỷ lệ 14,73 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 29/11/2017 đến 1/12/2017.