You are here

Cổ đông lớn Trương Thế Dũng đã mua 71.600 cổ phiếu

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Trương Thế Dũng
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356.400 CP (tỷ lệ 11,28 %) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 71.600 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 428.000 CP (tỷ lệ 13,55 %) 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/12/2017