You are here

Nghị quyết HĐQT số 08/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc