You are here

Nghị quyết HĐQT số 12/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược