You are here

Nghị quyết HĐQT số 15/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Kim Luật