You are here

Nghị quyết HĐQT số 18/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v Đánh giá công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, chỉ đạo tập trung quản trị điều hành quý IV năm 2017