You are here

Nghị quyết HĐQT số 01/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Nghị quyết HĐQT số 01/2017/ALV/NQ-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016