You are here

Nghị quyết HĐQT số 12 v/v Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược - đính chính Nghị quyết HĐQT số 09

Nghị quyết HĐQT số 12 v/v Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược - đính chính Nghị quyết HĐQT số 09